Dostosowanie hali do warunków zabudowy terenu – decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i określa warunki, jakie należy spełnić, aby zmienić sposób zagospodarowania terenu poprzez budowę nowego obiektu czy też inne roboty budowlane. Jeżeli dla danego terenu nie ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wówczas można wnosić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Postępowanie to reguluje ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli natomiast dla danego terenu istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w takiej sytuacji wystarczy złożyć wniosek o wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym określone są wszystkie warunki zabudowy.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydawana wielokrotnie różnym wnioskodawcom i co więcej nie trzeba być właścicielem terenu, aby ubiegać się o wydanie takiej decyzji. Decyzja o warunkach zabudowy nie niesie za sobą żadnych praw do terenu i jednocześnie nie narusza prawa własności. Wniosek o wydanie decyzji należy sporządzić zgodnie ze wskazaniami ustawy. Powinien zawierać przede wszystkim określenie granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz charakterystykę inwestycji. Granice terenu powinny być przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub kopii mapy katastralnej z dodatkowo zaznaczonym obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać. W charakterystyce inwestycji należy zawrzeć m. in. zapotrzebowanie na energię, wodę , sposób odprowadzania ścieków, planowany sposób zagospodarowania terenu, rodzaj zabudowy (ilość kondygnacji, powierzchnię zabudowy, kształt dachu, szerokość i wysokość elewacji frontowych), dojazd z drogi publicznej, wpływ na środowisko itp. Informacje we wniosku mogą mieć charakter orientacyjny, w związku z czym wniosek można sporządzić samodzielnie bez korzystania z usług specjalistów.
Główne kryteria brane pod uwagę przy decyzji o warunkach zabudowy dotyczą wymogów odnośnie sąsiedztwa, dostępu do drogi publicznej, uzbrojenia terenu, charakteru gruntu i zgodności z odrębnymi przepisami. Poza tym bardzo ważnym aspektem są kwestie związane z ochroną środowiska.

ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Właściwy organ rozpatruje wniosek analizując wszelkie warunki i zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy, które wynikają z odrębnych przepisów oraz ze stanu faktycznego i prawnego terenu. Podczas tego postepowania dokonuje uzgodnień z właściwymi zainteresowanymi organami w zależności od charakteru inwestycji, jej lokalizacji, otoczenia itp. Całe postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy teoretycznie powinno trwać ok. 2 miesięcy, jednak ze względu na konieczność przeprowadzenia wielu konsultacji z innymi organami przedłuża się do 4 a nawet 6 miesięcy. Dodatkowo postępowanie może zostać zawieszone na okres do 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ma to związek z pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak z ciągu 2 miesięcy od zawieszenia postępowania nie zostanie podjęta przez radę gminy uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie zostanie uchwalony miejscowy plan lub jego zmiany postępowanie musi zostać podjęte (chyba że w stosunku do danego terenu istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, wówczas postępowanie o ustalenie warunków zabudowy może zostać zawieszone do momentu uchwalenia planu).

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY A BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ

Decyzja o warunkach zabudowy definiuje wymagania nowej zabudowy, które są obligatoryjne i należy je uwzględnić planując i projektując nową inwestycję. To od niej w pierwszej kolejności zależy czy inwestycja, jaka jest np. budowa hali przemysłowej, w tym hale stalowe, będzie mogła zostać zrealizowana zgodnie z założeniami inwestora. W decyzji przede wszystkim są w wskazane takie elementy jak:

  • linia zabudowy, czyli obszar dopuszczalnego położenia obiektu budowlanego,
  • maksymalna powierzchnia zabudowy,
  • ilość kondygnacji,
  • szerokość i wysokość elewacji frontowej,
  • geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy)
  • określenie dojazdu,
  • sposób zaopatrzenia w media,
  • warunki dotyczące ochrony środowiska, ochrony zabytków czy też ochrony osób trzecich,
  • dodatkowe wymagania.

Decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę do projektu architektoniczno-budowlanego i do uzyskania pozwolenia na budowę. Mówi o tym, co jest dozwolone na danym terenie, a co nie. Po otrzymaniu decyzji, to od inwestora zależy czy dostosuje swoją inwestycję do otrzymanych wymagań i zapewni określone warunki czy też zrezygnuje z zamierzonych działań. Decyzję o warunkach zabudowy można zaskarżyć, jeżeli istnieją ku temu przesłanki.

Blog
Nasze ostatnie wpisy