Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę hali namiotowej?

pozwolenie na budowę hali namiotowej

HALE NAMIOTOWE JAKO OBIEKTY TYMCZASOWE

Hale namiotowe to obiekty, które mogą być użytkowane jedynie sezonowo, jak również całorocznie. Można je wielokrotnie montować i demontować, ale też użytkować ciągle przez dłuższy okres czasu. Jednak zarówno w jednym i drugim przypadku zalicza się je do obiektów tymczasowych. Ustawa – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) definiuje tymczasowy obiekt budowlany jako obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, który jest przeznaczony do rozbiórki i ponownego złożenia, do przeniesienia oraz obiekt, który nie jest trwale związany z gruntem.
Hale namiotowe często postrzegane są jako proste obiekty, które można postawić wszędzie bez żadnych formalności. Jednak nie do końca jest to prawdą. To jakie kroki należy podjąć i jakie kwestie formalne należy spełnić zależy przede wszystkim od czasu w jakim dany obiekt będzie użytkowany w jednym miejscu. Czyli mimo, że generalnie hale namiotowe zalicza się do obiektów tymczasowych, to inaczej wygląda cały proces jeśli hala namiotowa stawiana jest np. z myślą o jej eksploatacji przez jeden krótki sezon, a inaczej jak zamierza się ją użytkować w dłużysz okresie czasu.
W przypadku budowy hali namiotowej czasami wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowy a czasami wystarczy zgłoszenie informacji o planowanej inwestycji do odpowiedniego organu administracji państwowej. Pozwolenie na budowę wymagane jest zawsze w przypadku obiektów przeznaczonych do użytkowania przez okres więcej niż 180 dni w jednym miejscu (np. hale całoroczne). Natomiast w sytuacji, jeżeli hala ma być eksploatowana przez okres krótszy niż 180 dni a następnie zdemontowana lub przeniesiona w inne miejsce, wystarczy dostarczenie stosownego zgłoszenia do Urzędu Miasta czy też Starostwa Powiatowego (w zależności od lokalizacji).
Na kwestie formalne związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę czy też dokonania zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego nie mają wpływu takie czynniki jak przeznaczenie hali, jej rozmiar, czy też sposób mocowania do gruntu.
Istotny jest również fakt, ze wszystkie kwestie formalne i dopełnienie obowiązku związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem hali tymczasowej, leżą po stronie Klienta/Inwestora, a nie firmy zajmującej się budową hal namiotowych.

HALE NAMIOTOWE JAKO OBIEKTY TYMCZASOWE UŻYTKOWANE DO 180 DNI – HALE BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jakiekolwiek roboty budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak są pewne wyjątki, a raczej budowy, w przypadku których ta decyzja nie jest wymagana. W odniesieniu do zapisów ustawy (Dz.U. 2017 poz. 1332) pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa tymczasowych obiektów budowlanych (do których można zaliczyć hale namiotowe), które nie są powiązane trwale z gruntem i które zostaną zdemontowane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy.
Budowa hali namiotowej przeznaczonej do użytkowania w czasie krótszym niż 180 dni wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w zależności od lokalizacji zazwyczaj jest to Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta czy też Starostwie Powiatowym. Zgłoszenia budowy należy dokonać koniecznie przed terminem planowanego rozpoczęcia prac przy inwestycji. W zgłoszeniu tym należy zawrzeć takie informacje jak termin rozpoczęcia, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, planowanym terminie demontażu lub przeniesienia obiektu oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i dodatkowo w zależności od potrzeb szkice rysunki i czy też inne uzgodnienia. Odpowiedni organ, któremu dostarczane jest zgłoszenie może wnieść sprzeciw w terminie 21 dni od dnia doręczenia np. w sytuacji jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy hali namiotowej w miejscu, w którym taka hala istnieje czy tez zgłoszenie dotyczy obiektu, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę. Jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu, wówczas można przystąpić do prac budowlanych. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jeszcze przed upływem 21 dni, taki dokument uprawnia do rozpoczęcia prac.
Tymczasowy obiekt budowlany nie może być trwale połączony z gruntem, w przeciwnym wypadku nawet jeżeli przewidywany czas jego użytkowania będzie krótszy niż 180 dni, może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

HALE NAMIOTOWE CAŁOROCZNE JAKO OBIEKTY TYMCZASOWE UŻYTKOWANE POWYŻEJ 180 DNI – POZWOLENIE NA BUDOWĘ HALI

Na niektóre hale namiotowe trzeba uzyskać pozwolenie na budowę przez rozpoczęciem prac przy inwestycji. Hale namiotowe mogą być eksploatowane przez cały rok czy nawet wiele lat, oznacza to, że przewidywany czas ich użytkowania jest dłuższy niż 180 dni. Zgodnie z zapisami ustawy o prawie budowlanym w takim przypadku nie obowiązuje zapis o budowach, które nie wymagają pozwolenia na budowę. W przypadku hal namiotowych przeznaczonych do użytkowania w okresie dłuższym niż 180 dni konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, bez względu na to jaki będzie sposób jej przymocowania do podłoża.
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Aby ubiegać się o pozwolenie na budowę należy dostarczyć do odpowiedniego organu wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę i dołączyć projekt obiektu wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi w poszczególnych przypadkach, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli jest wymagana to również decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i jej uprawomocnieniu można rozpocząć prace przy inwestycji.
Pozwolenie na budowę hali namiotowej może zawierać w razie potrzeby informacje o szczególnych warunkach zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, o czasie użytkowania obiektu, terminie jego rozbiórki, o wymaganiach dotyczących nadzoru na budowie itp.

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ W TRAKCIE UŻYTKOWANIA HALI NAMIOTOWEJ

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w trakcie użytkowania hali namiotowej. Czyli na początku można postawić halę namiotową z założeniem użytkowania jej w okresie krótszym niż 180 dni na podstawie dokonania zgłoszenia budowy. Następnie inwestor może, przed upływem tych 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego na czas dłuższy niż 180 dni. W przypadku złożenia wniosku nie ma konieczności demontażu ani przeniesienia w inne miejsce hali namiotowej do momentu otrzymania decyzji, nawet jeżeli przekroczono 180 dni. Jest to z pewnością korzystne rozwiązanie, jeżeli hala namiotowa całoroczna potrzebna jest bardzo szybko i inwestor nie ma czasu na załatwianie kwestii formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali.

Blog
Nasze ostatnie wpisy